Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt middels de website www.ziz.nl door stichting ZIZ voor het LUMC als zorgaanbieder.

Verwerkingsverantwoordelijke

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), gevestigd aan Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens middels de website www.ziz.nl (hierna: “de website”). Via ziz@lumc.nl kunt u contact opnemen met de organisatie. Via M.Frank@lumc.nl kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van LUMC.

Verwerkte gegevens

Ziz.nl is het platform waarmee bij het LUMC online SOA zorg kan worden aangevraagd. Middels de website worden daarom de volgende gegevens verwerkt:

  • Gegevens over de identiteit van de aanvrager, namelijk voor- en achternaam, adres, BSN en gegevens van het identiteitsmiddel, zorgverzekeringsnummer.
  • Medische gegevens, zoals klachten, diagnose, medicatiegegevens en testuitslagen.

De aanvrager krijgt een medisch dossier bij LUMC waarin deze gegevens worden bewaard. De privacyverklaring van LUMC is hierop van toepassing. Uw medisch dossier wordt vertrouwelijk behandeld en is beschermd met het medisch beroepsgeheim. Alle gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik van www.ziz.nl; zonder deze gegevens is het niet mogelijk van het platform gebruik te maken.

Doeleinden

Alle bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor de diagnose of behandeling van de aanvrager en voor de administratieve en financiële afhandeling daarvan.

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor het medisch dossier is 20 jaar. De bewaartermijn voor administratieve en financiële gegevens is 7 jaar. Overige persoonsgegevens bewaart LUMC niet langer dan strikt nodig is om de hierboven beschreven doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Beveiliging

LUMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de website, bijbehorende processen en eventuele betrokken derden gelden daarom uitgebreide veiligheidseisen.

Ontvangers

De gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor het realiseren van de beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

Onder de voorwaarden die de van toepassing zijnde wetgeving daarvoor stelt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om uw toestemming voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, om overdracht van uw persoonsgegevens en kunt u tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. U kunt van deze rechten gebruikmaken door hiervoor een verzoek te sturen naar B.C.Mourik@lumc.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.