Gebruiksvoorwaarden ZIZ

1. Algemeen

 1. Stichting ZIZ biedt u deze website www.ziz.nl (hierna “de website”) namens het LUMC als zorgverlener aan om uw gezondheidssituatie te kunnen beoordelen aan de hand van een online eHealth consult. Het doel is om na het doorlopen van het online eHealth consult een persoonlijke risico inschatting te geven op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Indien gewenst kunt u vervolgens ervoor kiezen om naar een centrale test- en behandellocatie in Den Haag te gaan en daar binnen één consult diagnostiek, behandeling en counseling te ontvangen. Indien er geen soa’s in het bloed getest hoeven te worden, kunt u er ook voor kiezen om de testen thuis te ontvangen. Als u geen gebruik wenst te maken van soa zorg via de website kunt u er ook voor kiezen om uw profiel en advies op basis van het eHealth consult te downloaden als PDF om ter ondersteuning mee te nemen naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld uw huisarts of de GGD).
 2. Alvorens gebruik te kunnen maken van de website dient u eerst in te stemmen met onderstaande gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van de website. Stichting ZIZ raadt u aan de voorwaarden zorgvuldig te lezen en indien gewenst op te slaan.
 3. Stichting ZIZ wijst u er op dat de website op basis van de ervaringen van gebruikers en zorgverleners in de toekomst kan worden aangepast. Om die reden behoudt Stichting ZIZ zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en Stichting ZIZ zal u daarover tijdig informeren via notificaties.
 4. De website is uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van de reguliere zorg maar uitsluitend ter aanvulling daarop. De website geeft een (geautomatiseerd) voorstel voor diagnostiek en eventuele spoedbehandeling op basis geldende medische richtlijnen en wordt periodiek geëvalueerd en vernieuwd. Het definitieve behandeladvies blijft echter voorbehouden aan de behandelend arts(en) na beoordeling van uw antwoorden, eventueel beeldmateriaal en uitgevoerde diagnostiek.

2. Toegang tot de website

 1. U bent als gebruiker van de website verantwoordelijk voor de benodigde internetverbinding om toegang te verkrijgen tot de website en daarvan gebruik te kunnen maken. Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een goed werkende smartphone, tablet of pc welke vrij is van malware, virussen of andere kwaadaardige software.
 2. U kunt gebruik maken van het online eHealth consult zonder dat u zich hoeft te registreren op de website. Afhankelijk van de uitkomst van het eHealth consult, is het voorafgaand aan de uitvoering van een of meerdere aanbevolen soa test(en) - in verband met de behandeling en de declaratie – vervolgens wel noodzakelijk dat u zich registreert op de website.
 3. Het is wettelijk pas toegestaan om zelfstandig te testen op seksueel overdraagbare aandoeningen als u ouder bent dan twaalf jaar. Indien u jonger bent dan twaalf jaar kunt u geen gebruik maken van deze service.

3. Gebruik van de website

 1. Stichting ZIZ zal zich inspannen voor een zo goed mogelijke toegankelijkheid en werking van de website. Stichting ZIZ kan echter geen garantie geven voor de ongestoorde toegang tot en/of het ononderbroken gebruik van de website te allen tijde. Stichting ZIZ is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de website, waaronder doch niet uitsluitend schade in geval van een technische storing. Stichting ZIZ zal zich inspannen om gemelde gebreken aan de website zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen. Stichting ZIZ behoudt zich het recht voor updates uit te voeren, hetgeen mogelijk tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden, waarover u tijdig zal worden geïnformeerd.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten en blijven berusten bij Stichting ZIZ. U krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief, niet licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om de website te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U dient zich te onthouden van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Stichting ZIZ. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website aan te passen, te kopiëren of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ZIZ.

4. Certificering

 1. Het beoogde gebruik van de website is het aan de hand van een online eHealth consult en eventueel beeldmateriaal beoordelen in hoeverre het noodzakelijk is een (of meerdere) soa-test(en) uit te voeren en om na de uitslag van deze test(en) te beoordelen of verdere behandeling noodzakelijk is.
 2. De website - inclusief het daarbij behorende dashboard - is onder de verantwoordelijkheid van Stichting ZIZ als medisch hulpmiddel CE (Conformité Européenne) gemarkeerd in risicoklasse 1 volgens de Europese Verordening 93/42/EEG (Medical Devices Directive).

5. Gegevensbescherming

 1. Teneinde gebruik te kunnen maken van de website is het noodzakelijk om persoonsgegevens van u te verwerken, waaronder medische gegevens, ter uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst tussen u en LUMC als zorgverlener welke Stichting ZIZ faciliteert. LUMC is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 2. De ingevulde antwoorden in het eHealth consult worden tijdelijk opgeslagen gedurende het zorgtraject, maar worden geen onderdeel van uw electronisch patientendossier. De ingevulde persoonsgegevens, eventuele testuitslagen en eventuele foto’s die u verstrekt via de website worden wel onderdeel van uw elektronisch patiëntendossier om te voldoen aan de WGBO. Alle verstrekte gegevens vallen onder het beroepsgeheim waaraan alle behandelaars van het LUMC zijn gebonden. De via de website verstrekte gegevens zijn alleen inzichtelijk voor uw behandelaars binnen het LUMC die toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier en/of het ZIZ behandelaar dashboard. Voor meer informatie over de gegevensverwerking en uw privacyrechten verwijst LUMC u graag naar de Privacyverklaring ZIZ, tevens vermeld op de website.